QUI TRÌNH QUẢN LÝ CỦA IPSVIETNAM

BÁN HÀNG

 • Qui trình bán hàng

TÀI CHÍNH

 • Qui trình thanh toán
 • Qui trình thu tiền
 • Qui trình mua hàng
 • Qui trình kiểm kê
 • Qui trình quản lý vốn và vay vốn

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

 • Qui trình quản lý dịch vụ cấp nước
 • Qui trình quản lý môi trường
 • Qui trình quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải
 • Qui trình quản lý cảnh quan
 • Qui trình chốt nước

BẢO TRÌ ĐIỆN NƯỚC

 • Qui trình bảo trì

AN NINH

 • Qui trình quản lý an ninh

NHÂN SỰ

 • Qui trình tuyển dụng

XÂY DỰNG

 • Qui trình quản lý xây dựng

DỰ ÁN

 • Qui trình quản lý và giám sát thi công xây dựng
 • Qui trình phối hợp giám sát thi công xây dựng
 • Qui trình quản lý vật tư và thiết bị
 • Qui trình nghiệm thu công việc
 • Qui trình đấu thầu